Advisory Board

Prof. Thomas Sterner

Prof. Thomas Sterner

University of Gothenburg
Prof. Katarina Juselius

Prof. Katarina Juselius

University of Copenhagen
Prof. Cameron Hepburn

Prof. Cameron Hepburn

University of Oxford
Prof. Michael Oppenheimer

Prof. Michael Oppenheimer

Princeton University
Prof. James H Stock

Prof. James H Stock

Harvard University
Karen Florini

Karen Florini

Climate Central
Prof. Robert K Kaufmann

Prof. Robert K Kaufmann

Boston University